ATRIBUTIILE CONSILIULUI CONSULTATIV AL 
ISJ - CARAS - SEVERIN                  

 

Anexa 2

 

                                                                    la regulamentul-cadru

 

REGULAMENT-CADRU din 5 octombrie 2011

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Inspectoratului Scolar Caras - Severin

----------

Notă CTCE

──────────

*) Notă CTCE:

Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul Inspectoratului Scolar Caras – Severin prin ncluderea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv Inspectoratului Scolar Caras - Severin şi  este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

──────────

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Consiliul consultativ al inspectoratului şcolar, denumit în continuare consiliu consultativ, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Articolul 2

Consiliul consultativ funcţionează în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform prezentului regulament-cadru.

Capitolul II

Componenţa

Articolul 3

(1)Consiliul consultativ este alcătuit dintr-un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte:

a)inspectorul şcolar general;

b)inspectori şcolari generali adjuncţi;

c)inspectori şcolari;

d)directori/directori adjuncţi de unităţi de învăţământ;

e)cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar;

f)reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi;

g)reprezentanţi ai autorităţilor locale/judeţene;

h)reprezentanţi ai comunităţilor religioase;

i)reprezentanţi ai operatorilor economici;

j)un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social;

k)preşedintele consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor;

l)alţi parteneri sociali.

(2)Dintre persoanele propuse, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alege, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, membrii consiliului consultativ.

(3)Consiliul consultativ este numit, în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, prin decizie de către inspectorul şcolar general. Modificarea componenţei va fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform prezentului regulament-cadru.

Articolul 4

După constituire, consiliul consultativ, prin vot secret, stabileşte dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani:

(i) preşedintele;

(ii) secretarul, care asigură convocarea la şedinţe a membrilor acestuia şi întocmirea proceselor-verbale.

Capitolul III

Organizare şi funcţionare

Articolul 5

(1)Activitatea consiliului consultativ se desfăşoară pe baza unui plan elaborat anual la începutul anului şcolar.

(2)Consiliul consultativ se întruneşte, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui, a inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul membrilor acestuia.

(3)Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului consultativ este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor.

Articolul 6

Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile consiliului consultativ se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului consultativ, care este înseriat şi numerotat de către secretarul acestuia. În funcţie de votul exprimat, membrii consiliului consultativ îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotărârile luate.

Capitolul IV

Atribuţii

Articolul 7

Consiliul consultativ este un organism care funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar şi care este consultat asupra următoarelor aspecte:

a)stabilirea şi punerea în aplicare a politicilor educaţionale la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

b)eficientizarea activităţii inspectoratului şcolar şi a unităţilor din subordine;

c)constituirea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti. Reprezentanţii cadrelor didactice în comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti sunt numiţi în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea consiliului consultativ;

d)organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, perfecţionarea şi modernizarea acestuia;

e)stabilirea planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare;

f)asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale;

g)relaţiile cu diverşi factori abilitaţi în domeniul educaţiei;

h)acordarea de distincţii unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice;

i)orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Capitolul V

Dispoziţii finale

Articolul 8

Calitatea de membru în consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei indemnizaţii de şedinţă.

Articolul 9

Pe baza prezentului regulament, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă regulamentul intern al consiliului consultativ.

 

                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                           

         

 

                                                           

                                                                               

  1. ATRIBUTIILE CONSILIULUI CONSULTATIV  AL ISJCS DIN CONSTITUTIE
  2. ATRIBUTIILE CONSILIULUI CONSULTATIV DIN LEGI ORGANICE
  3. ATRIBUTIILE CONSILIULUI CONSULTATIV DIN LEGI ORDINARE
  4. ATRIBUTIILE CONSILIULUI CONSULTATIV DIN HOTARARI PROPRII SI CONS ADMIN
     legatura inapoi

 

       

 

TEXTE IMPORTANTE                                                                    

    

 

 

 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
LUATI EXEMPLUL NOSTRU !