ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
ISJ - CARAS - SEVERIN 
DIN REGULAMENT 5530/2011                  

 

 

         Articolul 11

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a)defalcă numărul total de posturi pe categorii de personal şi pe funcţii, conform machetei din anexa la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind structura inspectoratelor şcolare, situaţie care se transmite spre avizare Direcţiei generale management şi reţea şcolară; stabileşte, în funcţie de structura organizatorică aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, componenţa nominală a domeniilor de la nivelul inspectoratului şcolar;

----------

Lit. a) a art. 11 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

b)alege prin vot secret membrii comisiei de etică şi îi reconfirmă anual;

c)alege prin vot secret membrii consiliului consultativ;

d)evaluează activitatea personalului nedidactic şi ia măsuri pentru eficientizarea acesteia;

----------

Lit. d) a art. 11 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

e)aprobă regulamentul intern al instituţiei şi regulamentul intern propriu, precum şi regulamentele interne ale consiliului consultativ şi colegiului de disciplină;

f)definitivează şi aprobă tematica şi graficul şedinţelor sale, propuse de preşedinte;

g)stabileşte responsabilităţile membrilor săi;

h)aprobă anual documentele manageriale ale inspectoratului şcolar, precum şi raportul asupra stării învăţământului la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

i)aprobă proiectul de buget anual;

j)aprobă statul de funcţii al inspectoratului şcolar;

k)stabileşte membrii comisiei paritare şi ai colegiului de disciplină;

l)organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratul şcolar, conform prevederilor legale în vigoare;

m)aprobă fişele de post pentru personalul inspectoratului şcolar sau eventualele modificări la fişele existente;

n)validează calificativele anuale ale personalului inspectoratului şcolar;

n^1) rezolvă contestaţiile privind evaluarea inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale;

----------

Lit. n^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

o)dezbate şi aprobă proiectul planului anual de şcolarizare şi al reţelei şcolare;

o^1) aprobă funcţionarea formaţiunilor de preşcolari din grupa mare sau de elevi sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

----------

Lit. o^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

p)numeşte reprezentantul inspectoratului şcolar care va face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unităţilor de învăţământ;

q)propune auditarea directorului unei unităţi de învăţământ de stat, la cererea consiliului de administraţie al acesteia;

r)planifică auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar;

s)aprobă la începutul fiecărui an şcolar calendarul concursurilor şcolare recunoscute la nivel judeţean;

ş)aprobă componenţa comisiei de mobilitate a personalului din învăţământ;

t)validează proiectele de încadrare la nivelul unităţilor de învăţământ;

ţ)avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

ţ^1) validează concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice;

----------

Lit. ţ^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

ţ^2) validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct şi soluţionează eventualele contestaţii;

----------

Lit. ţ^2) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

ţ^3) elaborează propunerea motivată în baza căreia poate fi eliberat din funcţie directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat;

----------

Lit. ţ^3) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

ţ^4) eliberează avizul în vederea numirii directorului şi directorului adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului, în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar; numirea se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

----------

Lit. ţ^4) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

u)analizează calitativ şi cantitativ nivelul de şcolarizare şi stabileşte măsurile de reglare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

v)numeşte câte un reprezentant al inspectoratului şcolar pentru fiecare comisie de concurs în vederea ocupării posturilor/catedrelor didactice;

w)aprobă lista cadrelor didactice care fac parte din corpul profesorilor mentori, corpul profesorilor metodişti şi din consiliile consultative pe discipline la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;

x)aprobă lista cadrelor didactice propuse pentru premii şi distincţii;

y)stabileşte cadrul de organizare a examenelor şi evaluărilor naţionale, a admiterii în liceu, a examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, conform metodologiilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

z)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Legea nr. 1/2011

, cu modificările şi completările ulterioare, ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

----------

Lit. z) a art. 11 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

                                                        

Capitolul V

Dispoziţii finale

Articolul 12

Pe baza prezentului regulament-cadru, consiliul de administraţie elaborează în regulamentul intern al inspectoratului şcolar prevederi specifice activităţii sale.

 

 

                                                                                                                                                                       

                                           

         

 

                                                            

                                                                              

  1. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  ALE ISJCS
  2. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN LEGI ORGANICE
  3. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN LEGI ORDINARE
  4. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN HOTARARI PROPRII
     legatura inapoi

 

       

 

TEXTE IMPORTANTE                                                            

   

 

 

 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
LUATI EXEMPLUL NOSTRU !