ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI SCOLAR  
 CARAS - SEVERIN                             

 

 

                                                                 

 

REGULAMENT-CADRU 5530 din 5 octombrie 2011

de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

EMITENT

·  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Data intrării în vigoare 20-10-2011

Formă consolidată valabilă la data 18-06-2020

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-04-2015 până la data de 18-06-2020

 

Articolul 1

Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorat şcolar, sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care se organizează la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului preuniversitar.

 

Articolul 2. Inspectoratul şcolar îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a actelor

administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

                                                                                                                                                                 

 Articolul 3

Inspectoratul şcolar are următoarele atribuţii:

a)aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

b)controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară;

c)controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ;

d)asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;

e)coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti;

f)monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului;

g)mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea administraţiei publice locale şi unităţile de învăţământ;

h)coordonează şi controlează activităţile unităţilor conexe ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din aria judeţului/municipiului Bucureşti;

i)prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Acest raport se face public;

j)aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor judeţene, înfiinţarea unităţilor pentru educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial;

k)aplică politicile educaţionale naţionale la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;

l)acordă consiliere şi asistenţă unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;

m)monitorizează activităţile de constituire şi de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, organizează concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante şi rezervate din învăţământul preuniversitar de stat şi monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar particular;

n)gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;

o)înaintează spre avizare Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice reţeaua şcolară din raza lor teritorială propusă de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu politica educaţională, a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, judeţean şi local, după consultarea unităţilor de învăţământ, a operatorilor economici şi a partenerilor sociali interesaţi;

p)realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar; rezultatele auditului se aduc la cunoştinţa celor în cauză, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

q)asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;

r)pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, eliberează avizul conform al instituţiei autorităţilor administraţiei publice locale, în baza căruia acestea aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii;

s)asigură personalul didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare;

ş)asigură condiţiile pentru generalizarea treptată a învăţământului preşcolar alături de autorităţile administraţiei publice locale;

t)poate organiza în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale programe educaţionale de tip «A doua şansă», în vederea promovării învăţământului obligatoriu pentru persoane care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul secundar inferior, gimnazial;

ţ)stabileşte, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ în care se poate organiza şi poate funcţiona învăţământul liceal cu frecvenţă redusă;

u)stabileşte, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative (consorţii regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social);

v)stabileşte, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ profesional, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic;

w)organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

x)emite avizul conform, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru organizarea reţelei şcolare de către autorităţile publice locale. În baza avizului conform al inspectoratului şcolar, autorităţile publice locale stabilesc unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământul de artă şi învăţământul sportiv de stat;

y)pentru activitatea sportivă şi artistică de performanţă propune, alături de autorităţile administraţiei publice locale, de Ministerul Culturii şi/sau instituţiile publice de cultură împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizarea de cluburi şcolare şi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu program sportiv sau de artă, integrat ori suplimentar;

z)propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepţie, cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat finanţat integral de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, se aprobă, prin decizii, de inspectoratele şcolare şi se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

aa) aprobă şcolarizarea la domiciliu, respectiv aprobă înfiinţarea de clase sau grupe în spitale, la propunerea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE), conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

bb) gestionează resursa umană necesară şcolarizării minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi, asigurată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin intermediul inspectoratului şcolar;

cc) poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ridicarea acreditării/autorizării unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau a unei structuri a acesteia, în conformitate cu prevederile legale, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale sau din propria iniţiativă, pentru a asigura calitatea învăţământului;

dd) îndeplineşte atribuţiile care îi revin, prevăzute în metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor şi evaluărilor naţionale;

ee) sancţionează nerespectarea prevederilor contractului educaţional-tip de către unitatea de învăţământ pe care aceasta îl încheie cu părinţii în momentul înscrierii antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol;

ff) vacantează, în condiţiile legii, posturile corespunzătoare funcţiilor de îndrumare şi de control cuprinse în organigramele proprii şi asigură publicarea acestora în presa centrală/locală şi la sediul propriu, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului;

gg) validează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar;

hh) validează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar particular, organizat în baza art. 89 alin. (1) din Legea nr. 1/2011

, cu modificările şi completările ulterioare;

ii) realizează evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a inspectorilor şcolari, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

jj) transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate de către consorţiile regionale şi comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social, în baza cărora unităţile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici au elaborat propunerile privind cifrele de şcolarizare;

kk) acordă asistenţă tehnică de specialitate direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea repartizării de către acestea pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti a finanţării de bază aprobate anual prin legea bugetului de stat;

ll) acordă asistenţa tehnică de specialitate direcţiilor regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea efectuării de redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti sau repartizări ale sumelor rămase nerepartizate, în cazuri excepţionale, atunci când sumele repartizate în baza standardelor de cost nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011

, cu modificările şi completările ulterioare, la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat;

mm) eliberează avizul conform al instituţiei, în vederea aprobării de către consiliul local, la propunerea primarului, a redistribuirii sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale; redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alineatelor anterioare, conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar;

nn) asigură asistenţa tehnică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti necesară repartizării pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti a finanţării complementare aprobate anual prin legea bugetului de stat;

oo) încheie acorduri-cadru cu unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială, în baza cărora se realizează pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică;

pp) realizează etapele specifice, din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice;

qq) coordonează repartizarea pe posturi/catedre vacante;

rr) organizează şedinţa publică de repartizare a cadrelor didactice, în condiţiile legii;

ss) analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate;

şş) face publică, prin afişare, lista de posturi didactice/catedre la sediul şi pe site-ul instituţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de selecţie şi angajare pe aceste posturi didactice/catedre, asemenea unităţilor de învăţământ respective;

tt) desemnează un reprezentant al instituţiei, cadru didactic, care să facă parte din comisia de concurs de ocupare a posturilor didactice organizat de unităţi de învăţământ particular;

ţţ) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Legea nr. 1/2011

, cu modificările şi completările ulterioare, ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

----------

Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.

                                           

         

 

                                                           

                                                                              

  1. ATRIBUTIILE ISJ CARAS - SEVERIN  DIN CONSTITUTIE
  2. ATRIBUTIILE ISJ CARAS - SEVERIN  DIN LEGI ORGANICE
  3. ATRIBUTIILE ISJ CARAS - SEVERIN  DIN LEGI ORDINARE 5530/2011
  4. ATRIBUTIILE ISJ CARAS - SEVERIN  DIN HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
  5. STRUCTURA ISJ CARAS SEVERIN   DIN HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
  6.  legatura inapoi

 

       

 

TEXTE IMPORTANTE                                                                 

   

 

 

 

   
 
 

   Anexa 3

 

                                                                la regulamentul-cadru

 

                                         CODUL DE CONDUITĂ din 5 octombrie 2011

                                   a personalului din Inspectoratul Scolar Caras – Severin

 

Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul Inspectoratului Scolar Caras - Severin prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv Inspectoratului Scolar Caras - Severin şi  este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

 

Preambul

Prezentul document reprezintă un cod de conduită pentru toate categoriile de personal care funcţionează în Inspectoratul Scolar Caras - Severin

Personalul din inspectoratul şcolar se raportează la două domenii fundamentale:

a)relaţii publice;

b)relaţii cu publicul.

Relaţiile publice ale inspectoratului şcolar privesc organizarea şi administrarea sistemului complex de relaţii profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice şi culturale în care evoluează instituţia.

Relaţiile cu publicul reprezintă acea parte din relaţiile publice practicate de instituţie prin care se realizează contactul nemijlocit cu publicul larg şi cu anumite categorii specifice de public.

Comunicarea în cele două domenii se defineşte drept:

a)comunicare internă, între membrii instituţiei;

b)comunicare externă, cu diferitele tipuri de public.

Categorii de public pentru inspectoratul şcolar:

1. Personalul didactic, nedidactic şi administrativ reprezintă un public intern, primar, tradiţional, activ.

2. Elevii sunt un public intern, tradiţional, activ, primar.

3. Părinţii se încadrează în categoria publicului intern - parteneri în educaţie sau extern - beneficiari indirecţi ai educaţiei.

4. Autorităţile locale se încadrează în categoria publicului extern - instituţii guvernamentale, instituţii şi persoane cu atribuţii ministeriale, administrative, legislative etc.

5. Comunitatea locală se constituie în public extern organizaţii comunitare, poliţie, biserică, organizaţii de tineret şi de afaceri, precum şi persoane importante din aceste medii, cum ar fi educatori, lideri locali, oficialităţi clericale, bancheri, lideri etnici etc.

6. Angajatorii se constituie atât în public intern - parteneri în educaţie, cât şi în public extern - beneficiari indirecţi ai educaţiei.

7. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se constituie în public intern.

8. Sindicatul este un public extern - reprezintă interesele angajaţilor în relaţie cu patronatul.

9. Mass-media este un public extern, dar nu ţintă, ci canal de comunicare.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Scopul prezentului cod este de a stabili un cadru etic pentru desfăşurarea activităţilor din inspectoratul şcolar în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, crescând astfel credibilitatea şi acceptarea publică a acestei instituţii.

Articolul 2

Obiectivele prezentului cod urmăresc asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea faptelor de corupţie, prin:

a)reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei;

b)informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului angajat în inspectoratul şcolar în exercitarea funcţiei;

c)crearea unui climat de încredere şi respect reciproc atât în cadrul instituţiei, cât şi între personalul instituţiei şi public.

Articolul 3

(1)Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative în vigoare la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învăţământ, privind:

a)drepturile copilului şi drepturile tinerilor;

b)drepturile minorităţilor;

c)combaterea discriminării;

d)accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;

e)statutul personalului didactic.

(2)Rezultatele aşteptate în urma aplicării prezentului cod sunt:

a)o conduită profesională care să conducă la crearea şi menţinerea prestigiului instituţiei;

b)informarea publicului cu privire la conduita profesională a personalului inspectoratului şcolar în exercitarea activităţilor desfăşurate.

(3)Încălcarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II

Principii fundamentale şi norme de conduită

Articolul 4

Personalul din inspectoratul şcolar are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod şi de a le practica în interes public.

Articolul 5

Activitatea personalului din inspectoratul şcolar trebuie se fundamenteze pe următoarele principii şi norme de conduită:

1. Respectarea drepturilor omului şi a echităţii

Personalul inspectoratului şcolar trebuie respecte şi să promoveze demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane, precum şi unicitatea situaţiei în care se află. Angajaţii inspectoratului şcolar au următoarele obligaţii în acest sens:

a)să respecte drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturi;

b)să îşi exercite atribuţiile în concordanţă cu regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare şi cu regulamentul intern;

c)să ţină seama, în exercitarea activităţii lor, de respectarea necondiţionată a legilor şi a altor reglementări în domeniul educaţiei şi învăţământului;

d)să aplice un tratament corect şi echitabil tuturor persoanelor cu care colaborează; să respecte valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi cultura comunităţii în care activează;

e)să combată orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte;

f)să apere cu loialitate prestigiul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.

2. Transparenţă şi responsabilitate

Scopul principal al activităţii personalului din inspectoratul şcolar este acela de a asista persoanele aflate în dificultate, implicându-se în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor educative, pedagogice şi sociale. În acest sens, personalul inspectoratului şcolar are următoarele obligaţii:

a)să respecte principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii, elevii, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare corectă şi la timp;

b)să informeze periodic opinia publică despre activităţile desfăşurate şi despre modul în care sunt gestionate resursele sale materiale şi financiare;

c)să fie responsabil pentru deciziile adoptate atât în faţa propriei instituţii şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cât şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor săi, personalului şi membrilor organizaţiilor asociate, societăţii, în ansamblu;

d)să se distingă prin implicare activă în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi atitudine civică;

e)să respecte standardele etice şi profesionale în reprezentările publice ale inspectoratelor şcolare;

f)să combată orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publică a persoanelor din instituţie, din unităţi de învăţământ sau din alte instituţii.

3. Confidenţialitate

În activitatea lor, angajaţilor inspectoratului şcolar le este interzis să dezvăluie datele, informaţiile şi documentele care li se pun la dispoziţie în exercitarea atribuţiilor şi a obligaţiilor de serviciu, să utilizeze sau să facă publice aceste informaţii fără autorizare clară şi expresă şi numai dacă există un drept legal ori profesional sau au datoria de a face publice informaţiile respective. În acest sens, aceştia au următoarele obligaţii:

a)să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţiile dobândite în cursul desfăşurării activităţilor profesionale;

b)să trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu, ţinând cont de confidenţialitatea acestora;

c)să nu folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii lor în scopuri personale sau contrar legii;

d)să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii publice a instituţiei sau a unei persoane evaluate.

4. Profesionalism

Personalul din inspectoratul şcolar trebuie îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de calificarea profesională, expertiza şi experienţa profesională. În acest sens, angajaţii inspectoratele şcolare au următoarele obligaţii:

a)să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

b)să aibă iniţiative şi să îşi dezvolte propriile competenţe profesionale;

c)să respingă comportamentul superficial şi dezinteresul faţă de activităţile desfăşurate;

d)să dea dovadă de răbdare, amabilitate, de simţul umorului, de abilitatea de a ceda în unele privinţe, de a nu fi rigizi;

e)să dea dovadă de prezenţă de spirit, intuiţie, inventivitate în rezolvarea unor situaţii neprevăzute.

5. Obiectivitatea

În activitatea desfăşurată, personalul din inspectoratul şcolar trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate în temeiul principiilor, indicatorilor, standardelor, metodologiilor de evaluare, precum şi al altor reglementari legale în domeniu, după caz, fără alte influenţe externe. Astfel, angajaţii inspectoratului şcolar au următoarele obligaţii:

a)să întocmească rapoartele de evaluare în mod obiectiv, în concordanţă cu standardele, indicatorii şi descriptorii prevăzuţi de lege şi în forma solicitată;

b)să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăşurată de organizaţia furnizoare de educaţie supusă evaluării;

c)să nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formarea propriei opinii;

d)să nu trateze cu superficialitate informaţiile, datele şi documentele obţinute în timpul evaluării;

e)să nu omită, cu bună ştiinţă, informaţii, date şi documente obţinute în timpul evaluării;

f)să îşi fundamenteze concluziile, observaţiile şi consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării exclusiv pe documentele verificate şi pe date provenind din surse sigure şi neechivoce, în conformitate cu standardele de evaluare.

6. Exactitate şi legalitate

Personalul din inspectoratul şcolar trebuie informeze corect şi complet beneficiarii despre toate oportunităţile, conjuncturile şi corelaţiile ce se pot stabili, pentru a putea garanta o alegere (autodeterminare) în cunoştinţă de cauză. Pentru respectarea acestor principii, angajaţii inspectoratului şcolar au următoarele obligaţii:

a)să respecte termenele lucrărilor;

b)să stabilească relaţii corecte şi oneste cu publicul, respectând legile, pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea;

c)să ţină cont de principiile unice de angajare în muncă, de normele de sănătate şi de protecţie a muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul din instituţie;

d)să aibă abilităţi de comunicare scrisă şi orală, de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil publicului larg, idei sau mesaje specifice domeniului.

7. Integritatea

Personalul din inspectoratul şcolar trebuie acţioneze cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele profesionale Pentru atingerea acestui deziderat, angajaţii din inspectoratul şcolar au următoarele obligaţii:

a)să descurajeze practicile imorale şi abaterile de la valorile instituţiei;

b)să creeze un climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile instituţiei;

c)să dea dovadă de onestitate, corectitudine, obiectivitate în toate activităţile desfăşurate;

d)să evite conflictele de interese în exercitarea profesiei;

e)să nu solicite sau să nu accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcţiei publice pe care o deţin şi să nu abuzeze în niciun fel de această funcţie.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Articolul 6

(1)Prevederile prezentului cod vor fi respectate şi de către persoanele delegate de inspectoratul şcolar pentru exercitarea de atribuţii în teritoriu.

(2)Prezentul cod poate fi completat cu alte prevederi referitoare la comportamentul şi conduita morală şi profesională a personalului din inspectoratul şcolar, rezultate din legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi hotărâri ale consiliului de administraţie.

------

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUATI EXEMPLUL NOSTRU !